Thiết kế web demo trước khi ký hđ ?

 
NHỮNG LÝ DO NÊN KÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC KHI LÀM BẢN PHÁC THẢO WEBSITE

 
1. Để bảo vệ quyền tác giả và ý tưởng sáng tạo cho khách hàng và TRUSTvn
 
2. Về phía quý khách:
a) Vì đây là sản phẩm làm ra để phù hợp với tình hình thực tế của quý khách, do đó TRUSTvn cần sự trợ lực từ phía quý khách, nên TRUSTvn cần có sự cam kết về sự gắn bó dự án, tích cực tham gia đóng góp ý kiến của phía quý khách
b) Nếu có hợp đồng, quý khách sẽ bổ nhiệm nhân sự chịu trách nhiệm về dự án này, như vậy mới dẫn đến việc thành công mỹ mãn của dự án
 
3. Về phía TRUSTvn
a) Bổ nhiệm nhân sự và thời gian thực hiện một cách rõ ràng, chính xác.
b) Tập trung cao độ và không bị tâm lý khi thiết kế web
c) Có đầy đủ dữ liệu để thực hịên web do khách hang cung cấp