Bảng giá tên miền Việt Nam & Quốc tế

Tên miền (domain) Quốc tế domain quốc tế

Đuôi tên miền

Phí khởi tạo

Gia hạn 01 năm

Chuyển về TRUSTvn

Tính năng quản trị

.com, .net, .org, .biz, .info Miễn phí 260.000 VND Miễn phí • A Record
• MX Record
• Dynamic DNS
• Underconstruction
• URL Frame
• CName Record
• URL Redirect
• Email forwarding
.us,.mobi, .uk, .asia Miễn phí 500.000 VND Miễn phí
.tel Miễn phí 360.000 VND Miễn phí
.co Miễn phí 750.000 VND Miễn phí

Tên miền (domain) Việt Namdomain Việt Nam

Tên miền cấp 2: .vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ Miễn phí • A Record
• MX Record
• Dynamic DNS
• Under construction
• CName Record
• URL Frame
• URL Redirect
• Email forwarding
Tên miền cấp 3: .com.vn , .net.vn , .biz.vn
.edu.vn , .info.vn , .biz.vn , .name.vn , , .pro.vn ,
.health.vn , .name.vn , .gov.vn , .org.vn
350.000 VNĐ 350.000 VNĐ Miễn phí