Dữ Liệu Trang Chủ Là Động Hay Tĩnh?

Dữ liệu trang chủ là hoàn toàn phụ thuộc vào các trang con của chuyên mục trong website, nói cách khác nếu bạn cập nhật nội dung cho các trang của chuyên mục bên trong thì sẽ có ảnh hưởng dây chuyền đến trang chủ.

Hiện tại tất cả chuyên mục của Trustvn là chuyên mục có dữ liệu động, do đó, nếu hiểu một cách tương đối thì trang chủ là có thể cập nhật được (thông qua việc thay đổi các nội dung của các trang trong) 
 

« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn