Những thỏa thuận trong cung cấp web hosting

Những điều khoản chính của các thỏa thuận này gồm:

 

Phạm vi áp dụng của dịch vụ. Các dịch vụ chuyên biệt được các dịch vụ cung cấp máy chủ đưa ra cần được nhận định một cách chính xác.

 

Cập nhật và cải biến. Cần giải thích rõ ràng c chế và trách nhiệm của dịch vụ cung cấp máy chủ trong cập nhật và cải biến site

 

Hiệu suất. Các thỏa thuận nên hướng đến giải quyết vấn đề hiệu suất làm việc, gồm các tiêu chuẩn hiệu suất làm việc tối thiểu, thời gian tải lên, thời gian đáp ứng của server, tư vấn kỹ thuật và phương án giả quyết lỗi hệ thống.

 

Kết thúc và chuyển. Chủ web site nên tương đối linh hoạt để kết thúc những thỏa thuận với bất kỳ lý do nào đi nữa. Khi kết thúc, dịch vụ cung cấp máy chủ nên chấp thuận và có sự nỗ lực thỏa đáng để chuyển site đến một dịch vụ cung cấp máy chủ tiếp theo.

 

Bảo hành. Chủ web site cần sự bảo hành từ nhà cung cấp máy chủ sau khi xem xét hiệu suất và kỹ thuật được dịch vụ cung cấp máy chủ đưa ra.

 

Trách nhiệm pháp lý. Cần đề ra trách nhiệm pháp lý của dịch vụ cung cấp máy chủ khi chúng vi phạm, mặc dù rất nhiều nhà cung cấp cố gắng thu hẹp trách nhiệm pháp lý thông qua khoản phí phải trả thêm cho nhà cung cấp khi có thỏa thuận.
 
Vũ Thịnh - sưu tầm và lược dịch


 
 

« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn