Chương trình đặt quảng cáo trên các website lớn

TRÊN WEBSITE BÁO KHOA HỌC PHỔ THÔNG
TRUSTvn làm nhà phân phối chính thức cho báo điện tử Khoa Học Phổ Thông
(www.khoahocphothong.com.vn)

Khuyến mãi: giá đã giảm 30%)

Vị trí

Giá (1 tháng)

Đầu trang

5.000.000 đ

Banner số 1,2,3
- Trang chủ
- Chuyên mục

3.000.000 đ
2.000.000 đ

Banner số 4
- Trang chủ
- Chuyên mục

3.500.000 đ
2.500.000 đ

Banner số 5
- Trang chủ
- Chuyên mục

3.000.000 đ
2.000.000 đ

Các banner còn lại
- Trang chủ
- Chuyên mục

2.500.000 đ
1.500.000 đ

Quý khách muốn sử dụng dịch vụ Booking PR ở các vị trí khác, hình thức khác, xin liên hệ trực tiếp phòng quảng cáo (ĐT: 0903.976.769) để biết thêm chi tiết.